Jakarta Tempo Doeloe: Koeda Lontjat

Oleh :
 • Font:
 • Ukuran Font: - +
 • Ilustrasi Kuda Loncat. (foto: Istimewa)

  Ilustrasi Kuda Loncat. (foto: Istimewa)

  TEMPO.COJakarta - Berita apa yang terjadi di Batavia pada 14 Maret?

  Koeda Lontjat
  (Pemberitaan Betawi, 14 Maret 1907)

  Koeda dari sado jang dinaiki Toean Hage kemaren sore di Molenvlief entah apa lantarannja, seolah mendjasatoe koki, makadi kaget dan teroes kaboer. Tn. H dari ketakoetan soedah lontjat dari sado tapi malah djatoh hingga perloe diberi pertolongan docter. Adapoen koeda itoe tida antara lama dapat ditahan oleh koesir.”

  Tida Maoe Bekerdja Lagi
  [Bintang Batavia, 14 Maret 1906]

  Kemaren doeloe ada kira-kira 30 orang Tjina yang ada bekerdja di bawah prentahnja toean mooijeni aken bikin betoel tempat dimana rame-rame orang doedoek makan di Hotel Des Indes, tida maoe troeskan lagi pekedjaannja.

  Pesakitan Bebas Kerna Koerang Boekti
  [Bintang Betawi, 14 Maret 1905]

  Kemaren Landraad Betawi soedah preksa perkaranja pesakitan Idoep, tertoedoeh mentjoeri sampe poenjanja sawat di Gondangdia. Sebab koerang trang salahnja maka pesakitan soedah di bebaskan dari toedoehannja. Soerat soerat soedah di kirim dari Singapoer dengen kapal api Fau Seang, jang soedah brangkat dari Singapoera ke Betawi kemaren pagi.

  Barang Temoean
  (Pembrita Betawi, 14 Maret 1914)

  Telah terdapati oleh politie, satoe toengkat, satoe kaleng soesoe, dan satoe diploma. Siapa jang kehilangan barang itoe boleh dapat kombali pada hoofdwacht politie di Rijswijk.

  SUMBER DIOLAH PDAT | EVAN


   

   

  Lihat Juga  Selengkapnya
  Grafis

  Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

  Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.